פרויקטים אחרונים

מהנדס

תכנון מערכות סולר לגנראטורים

מערכת דלק לגנראטוריםתכן

מיכלים שבועיים ייצור והצבה / הטמנה
מיכלים יומיים ייצור והצבה
מער' המשאבות
צנרת ההולכה והשסתומים
הגשת תוכניות וקבלת היתר ממפקח עבודה אזורי
(משרד הכלכלה)
ייעוץ להגשת תוכנית דלק לאישור הרשויות
תכנון בכפוף:
תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט)
תקנות המשרד להגנת הסביבה
הוראות מכבי אש
חוק החשמל